/Регламент від 19.08.2019
Регламент від 19.08.20192019-09-20T12:29:25+03:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАКУПІВЛІ:ЮА”
19.08.2019 №12-М

Регламент електронного майданчика “Zakupki UA”

Частина І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ 1. Основні положення

Стаття 1. Загальна термінологія Регламенту

1. У цьому Регламенті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) авторизований електронний майданчик – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
2) адміністратор електронної системи закупівель (далі за текстом – “Адміністратор”) – юридична особа, визначена Уповноваженим органом відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель;
3) Білінг – програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого кількісного та вартісного обліку (у разі платності послуг) наданих оператором електронного майданчика “Zakupki UA” Користувачу послуг (інформаційно-консультаційних послуг), і, на якому ведеться кількісний та вартісний облік (у разі платності послуг) усіх наданих Користувачу послуг (інформаційно-консультаційних послуг), а також облік платежів (у разі платності послуг) Користувача;
4) веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (далі за текстом – “веб-портал Уповноваженого органу”) – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
5) електронна система закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;
6) Закон – Закон України “Про публічні закупівлі”;
7) оператор авторизованого електронного майданчика – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика;
8) Особовий рахунок – персональний рахунок Користувача, який оператор електронного майданчика “Zakupki UA” відкриває (у разі платності послуг) для Користувача в Білінгу, на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Користувачу послуг (інформаційно-консультаційних послуг), а також облік платежів Користувача. Кожен Особовий рахунок має свій унікальний номер;
9) робочий час – проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (за київським часом), крім вихідних та святкових днів;
10) Уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Стаття 2. Відносини, що регламентує Регламент. Структура Регламенту

1. Цей Регламент складається з трьох частин, Прикінцевих положень та Додатку 1.
2. Положення частини І цього Регламенту присвячені регламентації питань, які є спільними (загальними) для застосування положень частин ІІ і ІІІ цього Регламенту.
3. Положення частини ІІ цього Регламенту присвячені регламентації здійснення через електронний майданчик “Zakupki UA” закупівель, при застосуванні до замовників Закону / закупівель, на які поширюється дія Закону.
4. Положення частини ІІІ цього Регламенту присвячені регламентації здійснення через електронний майданчик “Zakupki UA” закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону (допорогових закупівель), публікації звітів про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без її використання.

Стаття 3. Електронний майданчик “Zakupki UA”

1. Електронний майданчик “Zakupki UA” розміщений на веб-сайті zakupki.com.ua (далі за текстом – “Веб-сайт”).
2. Електронний майданчик “Zakupki UA” авторизовано/попередньо авторизовано за першим і другим рівнями акредитації відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 травня 2016 року №793 “Про попередню авторизацію електронного майданчика”, за третім і четвертим рівнями акредитації відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21 вересня 2016 року №1596 “Про попередню авторизацію електронних майданчиків”.
3. Оператором електронного майданчика “Zakupki UA” є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАКУПІВЛІ:ЮА” (далі за текстом також – “Оператор”).
4. Реквізити Оператора:
ідентифікаційний код – 42536248;
місцезнаходження – Україна, 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-Г;
поштова адреса – Україна, 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-Г;
адреса електронної пошти – support@zakupki.com.ua.
5. Оператор має право:
1) передати/передоручити/переуступити/відступити свої права/права вимоги за договорами, про які мова йде у частині першій статті 4 цього Регламенту, та/або за цим Регламентом іншій особі у будь-який час без згоди/попередньої згоди Користувача на це;
2) передати/передоручити/переуступити/відступити будь-які свої обов’язки за договорами, про які мова йде у частині першій статті 4 цього Регламенту, та/або за цим Регламентом іншій особі у будь-який час без додаткової (до зазначеної у частині четвертій статті 4 цього Регламенту) згоди Користувача на це;
3) використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) інформацію, яка стала відома Оператору при укладенні договорів, про які мова йде у частині першій статті 4 цього Регламенту, та протягом строку їх (кожного окремо) дії, – про умови таких договорів, про стан заборгованості Користувачів за такими договорами тощо третім особам – новим кредиторам Користувачів, у випадку передачі/переуступки/відступлення Оператором своїх прав за цими договорами третім особам – новим кредиторам Користувачів та/або у випадку виникнення у Оператора наміру здійснити такі передачу/переуступку/відступлення до фактичного їх здійснення.

Стаття 4. Користувачі

1. Користувачі після укладення з Оператором договорів, невід’ємною частиною яких є цей Регламент, щодо отримання від Оператора послуг (інформаційно-консультаційних послуг) (далі за текстом – “Договори”), зобов’язані дотримуватись положень цього Регламенту.
2. Користувачі, згідно укладених з Оператором Договорів, можуть виступати у якості замовників та/або учасників закупівель. У залежності від цього, Користувачі мають вчиняти дії чи не вчиняти дій у якості замовників чи учасників, відповідно, через електронний майданчик “Zakupki UA” у закупівлях згідно положень цього Регламенту і чинного законодавства України.
3. Користувачі, які використовують сервіси (опції, функціонал) електронного майданчика “Zakupki UA” поза отримання від Оператора послуг (інформаційно-консультаційних послуг) за Договорами (зокрема, але не виключно, при наданні доступу до інформації про закупівлі), при використанні сервісів (опцій, функціоналу) мають враховувати положення цього Регламенту, не порушувати та дотримуватись положень чинного законодавства України, не порушувати прав Оператора, інших Користувачів та/або інших осіб.
4. Укладаючи з Оператором Договори та/або отримуючи від Оператора послуги на підставі Договорів та/або цього Регламенту, Користувачі (кожен окремо) надають свою згоду/дозвіл на передачу/передоручення/переуступку/відступлення будь-яких обов’язків Оператора за такими Договорами та/або за цим Регламентом іншій особі у будь-який час без додаткової згоди Користувачів на це.

Стаття 5. Застосовуване законодавство

1. Закупівлі, що здійснюються із використанням електронного майданчика “Zakupki UA”, мають здійснюватись у відповідності до законодавства України.

Стаття 6. Авторизація (акредитація) електронного майданчика “Zakupki UA”. Рівні акредитації (авторизації)

1. Обов’язковою умовою для функціонування електронного майданчика “Zakupki UA” в електронній системі закупівель є його авторизація/попередня авторизація Уповноваженим органом за одним або більше одного рівнями акредитації (авторизації) у порядку, визначеному законодавством України.
2. У випадку здійснення акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA” за першим рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги (інформаційно-консультаційні послуги) Користувачу, який виступає у якості замовника, у разі здійснення ним закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, визначену у абзацах другому та третьому частини першої статті 2 Закону, а електронний майданчик “Zakupki UA” безоплатно забезпечує надання замовнику можливості щодо:
– оприлюднення інформації та оголошень про здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;
– встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
– надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень;
– встановлення строків подання пропозицій учасників;
– застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;
– оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;
– оприлюднення звіту про укладені договори
3. У випадку здійснення акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA” за другим рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги (інформаційно-консультаційні послуги) Користувачу, який виступає у якості учасника, що бере участь у закупівлях, вартість яких є меншою за вартість, визначену у абзацах другому та третьому частини першої статті 2 Закону, а електронний майданчик “Zakupki UA” забезпечує можливість учасників щодо:
– участі у закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;
– надсилання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
– надсилання вимог про усунення порушення під час здійснення закупівлі;
– подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для подання пропозицій;
– отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
– отримання повідомлень про результати відбору.
4. У випадку здійснення акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA” за третім рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги (інформаційно-консультаційні послуги) Користувачу, який виступає у якості замовника, у разі здійснення ним закупівель відповідно до порядку, визначеного Законом, а електронний майданчик “Zakupki UA” безоплатно забезпечує надання замовнику можливості щодо:
– проведення процедур закупівель, визначених Законом;
– укладання рамкових угод відповідно до Закону та здійснення відбору за результатами укладення рамкової угоди;
– укладання енергосервісного договору згідно з Законом України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;
– оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону;
– внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;
– внесення змін до оголошення про укладання рамкової угоди;
– внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу;
– внесення змін до тендерної документації;
– надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;
– надсилання повідомлень відповідно до вимог Закону;
– отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;
– визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця процедури закупівлі;
– розміщення договору про закупівлю і додаткових угод.
5. У випадку здійснення акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA” за четвертим рівнем, Оператор за укладеним з Користувачем договором надає послуги (інформаційно-консультаційні послуги) Користувачу, який виступає у якості учасника, що бере участь у закупівлях, порядок здійснення яких визначений Законом, а електронний майданчик “Zakupki UA” забезпечує можливість учасників щодо:
– участі у процедурах закупівлі, визначених Законом;
– участь у рамковій угоді відповідно до Закону та відборі за результатами укладення рамкової угоди;
– участь у закупівлі енергосервісу згідно з Законом України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;
– надіслання звернень замовнику за роз’ясненнями щодо тендерної документації;
– надсилання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
– подання скарги;
– подання тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерних пропозицій;
– внесення змін до тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерної пропозиції;
– отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
– отримання повідомлень відповідно до вимог Закону.
6. Оператор може передбачити на електронному майданчику “Zakupki UA” можливість надання додаткових послуг (інформаційно-консультаційних послуг) Користувачам, які виступають у закупівлі у якості замовників чи учасників, у тому числі на платній основі.
7. У випадку здійснення попередньої акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA”, Оператор надає послуги (інформаційно-консультаційні послуги) Користувачам, які виступають у якості замовників чи учасників, з урахуванням можливих обмежень у роботі функціоналу електронної системи закупівель, що обумовлюють попередність акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA”. Такі обмеження можуть полягати, наприклад, у тимчасовій відсутності на веб-порталі Уповноваженого органу технічної реалізації процедури конкурентного діалогу, комплексної системи захисту інформації.
8. У випадку відсутності акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA” за певним рівнем (певними рівнями), Оператор не надає послуги (інформаційно-консультаційні послуги) Користувачу, отримання яких обумовлено таким рівнем (такими рівнями) акредитації (авторизації).

Стаття 7. Реєстрація в електронній системі закупівель

1. Оператор за допомогою технічних можливостей електронного майданчика “Zakupki UA” надає Користувачу доступ до електронної системи закупівель через електронний майданчик “Zakupki UA” для проведення закупівель (у якості замовника) чи участі у закупівлях (у якості учасника) у випадку дотримання у сукупності наступних умов:
1) реєстрації Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA”;
2) укладення між Користувачем і Оператором відповідного договору (Договорів), на підставі якого (яких) Користувач отримує від Оператора послуги (інформаційно-консультаційні послуги), пов’язані із проведенням Користувачем у якості замовника через електронний майданчик “Zakupki UA” закупівель або участю Користувача у якості учасника через електронний майданчик “Zakupki UA” у закупівлях;
3) здійснення ідентифікації та реєстрації Користувача в електронній системі закупівель.
2. Реєстрація в електронній системі закупівель здійснюється одним із способів ідентифікації за допомогою:
1) ідентифікації через отримання Оператором банківського платежу від Користувача, який зареєструвався на електронному майданчику “Zakupki UA” у якості учасника:
а) Оператор надає (за допомогою функціоналу електронного майданчика “Zakupki UA” в електронному вигляді або іншим способом) рахунок (рахунок-фактуру) Користувачу для оплати;
б) Користувач з власного поточного (розрахункового) рахунку здійснює оплату за наданим Оператором рахунком (рахунком-фактурою);
в) після перевірки Оператор може або повернути платіж Користувачу, або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов договору між Користувачем і Оператором;
2) ідентифікації через оператора мобільного зв’язку відповідно до законодавства;
3) ідентифікації через підписання договору між Користувачем, який зареєструвався на електронному майданчику “Zakupki UA” у якості замовника чи у якості учасника, та Оператором;
4) використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;
5) використання сервісів ідентифікації, які надаються установами банку відповідно до законодавства.
3. Під час процесу реєстрації в електронній системі закупівель (на будь-якій стадії процесу реєстрації) Оператор має право перевіряти дійсність, достовірність і повноту даних, що надаються / вводяться Користувачем. Для здійснення такої перевірки Оператор має право вимагати від Користувача подати документи / копії документів, що підтверджують дійсність, достовірність і повноту даних, що надаються / вводяться Користувачем, а Користувач зобов’язаний надати ці документи / копії документів.
4. Недійсність, недостовірність та/або неповнота даних, що надаються / вводяться Користувачем під час процесу реєстрації в електронній системі закупівель, може слугувати підставою для відмови Оператором такому Користувачу у реєстрації в електронній системі закупівель чи для призупинення Оператором реєстрації такого Користувача в електронній системі закупівель до усунення виявлених недійсності, недостовірності та/або неповноти даних.
5. Користувач несе відповідальність за:
1) свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;
2) зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель ним та/або з використанням його даних персональної ідентифікації.

Стаття 8. Реєстрація на електронному майданчику “Zakupki UA”

1. Реєстрація Користувачів на електронному майданчику “Zakupki UA” здійснюється шляхом уведення даних до відповідних полів реєстраційної форми, розміщеної на Веб-сайті, підтвердження введеного у реєстраційній формі Email (адреси електронної пошти) шляхом переходу за посиланням, що надійшло на такий Email (адресу електронної пошти).
2. Один й той самий Користувач має право одночасно мати на електронному майданчику “Zakupki UA” не більше одної реєстрації у якості замовника і не більше одної реєстрації у якості учасника.
3. Email (адреса електронної пошти) та пароль, що зазначаються при реєстрації Користувача, у подальшому слугують відповідно логіном та паролем для авторизації Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA” (здійснення входу на електронний майданчик “Zakupki UA”).
4. Один й той самий Email (адреса електронної пошти), що зазначався при реєстрації Користувача у якості замовника, може бути використаний для реєстрації на електронному майданчику “Zakupki UA” тільки одного Користувача у якості замовника і не може бути у подальшому використаний для одночасної реєстрації Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA” у якості учасника.
5. Один й той самий Email (адреса електронної пошти), що зазначався при реєстрації Користувача у якості учасника, може бути використаний для реєстрації на електронному майданчику “Zakupki UA” тільки одного Користувача у якості учасника і не може бути у подальшому використаний для одночасної реєстрації Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA” у якості замовника.

Стаття 9. Зміна реєстраційних даних

1. Користувачі зобов’язані слідкувати за актуальністю / дійсністю даних про себе, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”.
2. У разі зміни даних Користувача, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”, такий Користувач зобов’язаний приводити ці дані на електронному майданчику “Zakupki UA” (в Особистому кабінеті) у відповідність до змін, що виникли, з обов’язковим повідомленням про зміни Оператора.
3. Оператор має право вимагати від Користувача надати документи / копії документів, що підтверджують внесені зміни до даних Користувача, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA” (зокрема, але не виключно, шляхом направлення відповідного листа на адресу електронної пошти Користувача), а Користувач зобов’язаний надати на запит Оператора такі документи / копії документів.
4. До моменту отримання Оператором підтвердження про дійсність внесення змін до даних Користувача, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”, Оператор має право призупинити доступ Користувача до електронної системи закупівель.
5. У разі виявлення Оператором факту невнесення Користувачем змін до даних Користувача, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”, у відповідності до змін даних Користувача, що виникли, Оператор має право призупинити доступ Користувача до електронної системи закупівель до моменту приведення Користувачем своїх даних, що містяться в електронній системі закупівель та/або на електронному майданчику “Zakupki UA”, у відповідність до таких змін.

Стаття 10. Авторизація на електронному майданчику “Zakupki UA”

1. Користувачі отримують доступ до електронної системи закупівель через сервіси (опції, функціонал) електронного майданчика “Zakupki UA”.
2. Для доступу до електронної системи закупівель зареєстровані в електронній системі закупівель Користувачі мають проходити авторизацію на електронному майданчику “Zakupki UA” (здійснювати вхід на електронний майданчик “Zakupki UA”).
Авторизація Користувача на електронному майданчику “Zakupki UA” (здійснення входу на електронний майданчик “Zakupki UA”) здійснюється шляхом уведення точних даних до полів “Email” та “Пароль” авторизаційної форми, розміщеної на Веб-сайті.

Стаття 11. Заборона протиправного і протизаконного використання електронного майданчика “Zakupki UA”

1. Використання Користувачами електронного майданчика “Zakupki UA” не може здійснюватись з протиправними намірами та/або із порушенням норм чинного законодавства України, зокрема, але не виключно, із порушенням заборони поставки товарів (робіт, послуг) на період тимчасової окупації у відповідності до Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” і Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1035 “Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію”.

Стаття 12. Мова Регламенту. Переклад(и) Регламенту

1. Цей Регламент складено українською мовою.
2. Будь-який переклад цього Регламенту (будь-якої редакції Регламенту) з української мови на іншу мову, що походить від Оператора (наприклад, розміщений на Веб-сайті), призначений виключно для зручності Користувачів та не має на меті зміну умов цього Регламенту (будь-якої редакції Регламенту). У випадку розбіжності між текстами цього Регламенту (будь-якої редакції Регламенту) українською мовою та будь-якою іншою (не українською) мовою, перевагу матиме україномовний текст Регламенту (відповідної редакції Регламенту).

Стаття 13. Внесення змін до Регламенту

1. Оператор має право вносити зміни до цього Регламенту шляхом його викладення у новій редакції, затверджувати Регламент у новій редакції.
2. Внесені Оператором зміни до Регламенту набирають чинності з дня розміщення нової редакції Регламенту на Веб-сайті, якщо більш пізня дата набрання чинності не зазначена у самих змінах.
3. Зміни до Регламенту не можуть передбачати платність послуг (інформаційно-консультаційних послуг), що відповідно до Закону надаються безоплатно.

Стаття 14. Регламент та інші авторизовані електронні майданчики

1. Крім електронного майданчика “Zakupki UA”, до складу електронної системи закупівель входять чи можуть входити інші авторизовані електронні майданчики.
2. Коли у цьому Регламенті мова йде про проведення закупівлі та/або участь у закупівлі через електронний майданчик “Zakupki UA”, то це не виключає факту, зазначеного у частині першій цієї статті.
3. У разі проведення закупівель та/або участі у закупівлях через інші авторизовані електронні майданчики, Користувачам варто дізнаватись та з’ясовувати умови, відповідно до яких проводяться закупівлі та/або здійснюється участь у закупівлях через такі інші авторизовані електронні майданчики.

Стаття 15. Тарифи

1. Вартість послуг (інформаційно-консультаційних послуг), що надаються Оператором Користувачам, згідно укладених Договорів, визначається у Тарифах, зазначених у Додатку 1 до цього Регламенту (далі за текстом – “Тарифи”).

Стаття 16. Подання пропозицій (тендерних пропозицій) через електронний майданчик “Zakupki UA” та порядок проведення розрахунків

1. Послуги (інформаційно-консультаційні послуги) Користувачу, який приймає / має намір прийняти участь у закупівлях через електронний майданчик “Zakupki UA” у якості учасника, надаються на умовах передоплати, якщо інше не передбачено умовами Договорів.
2. Оператор надає послуги (інформаційно-консультаційні послуги) Користувачу, який приймає / має намір прийняти участь у закупівлях через електронний майданчик “Zakupki UA” у якості учасника, щодо подання пропозиції (тендерної пропозиції) через електронний майданчик “Zakupki UA” у певній закупівлі лише за умови наявності на його Особовому рахунку достатньої (згідно Тарифів та з урахуванням початкової вартості закупівлі) для подання пропозиції (тендерної пропозиції) суми коштів, якщо інше не передбачено умовами Договорів.
3. У разі, якщо на Особовому рахунку Користувача немає достатньої для подання через електронний майданчик “Zakupki UA” пропозиції (тендерної пропозиції) у певній закупівлі суми коштів, такий Користувач не отримує можливості подати через електронний майданчик “Zakupki UA” пропозиції (тендерної пропозиції) у цій закупівлі, якщо інше не передбачено умовами Договорів.
4. Користувач може поповнювати свій Особовий рахунок шляхом здійснення відповідних платежів (відповідного платежу) на поточний рахунок Оператора.
5. За умови достатньої для подання пропозиції (тендерної пропозиції) у певній закупівлі на Особовому рахунку Користувача суми коштів (якщо інше не передбачено умовами Договорів), Користувач, зареєстрований у якості учасника на електронному майданчику “Zakupki UA” та зареєстрований в електронній системі закупівель, має право подати пропозицію (тендерну пропозицію) із використанням функціоналу Особистого кабінету.
6. Після подачі Користувачем пропозиції (тендерної пропозиції) сума коштів у розмірі вартості послуг (інформаційно-консультаційних послуг) (згідно Тарифів) списується з його Особового рахунку на користь Оператора за допомогою Білінгу.
7. Сума коштів у розмірі вартості послуг (інформаційно-консультаційних послуг) (згідно Тарифів) повертається Користувачу на його Особовий рахунок і Користувач знову отримує можливість використовувати їх для оплати послуг (інформаційно-консультаційних послуг) Оператора у випадку надходження до Білінгу одного з таких повідомлень:
1) щодо відміни торгів (закупівлі), у тому числі за певним лотом, крім випадків, коли пропозицію (тендерну пропозицію) Користувача було відхилено;
2) щодо визнання торгів (закупівлі) такими (такою), що не відбулися (не відбулася), у тому числі за певним лотом, крім випадків, коли пропозицію (тендерну пропозицію) Користувача було відхилено;
3) щодо відкликання пропозиції (тендерної пропозиції) до закінчення строку її подання.
8. Сума коштів у розмірі вартості послуг (інформаційно-консультаційних послуг) (згідно Тарифів) направляється на користь Оператора у якості плати за надані ним послуги (інформаційно-консультаційні послуги) після надходження до Білінгу повідомлення щодо розкриття пропозиції (тендерної пропозиції), крім випадків повернення Користувачу на його Особовий рахунок сум коштів, передбачених пунктами 1 і 2 частини сьомої цієї статті.
9. Користувачі мають право у будь-який момент дії укладених з Оператором Договорів чи після їх розірвання звертатися до Оператора щодо повернення коштів у сумі залишку на Особовому рахунку. Таке звернення має бути складено у письмовій формі, підписане уповноваженою особою Користувача, містити печатку (у разі використання Користувачем печатки). У такому зверненні мають бути зазначені: офіційне найменування Користувача або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Користувача; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/код за реєстром компаній/реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків/ідентифікаційний номер/інший ідентифікатор Користувача; реквізити поточного (розрахункового) рахунку, на який слід перерахувати кошти; суму платежу (у межах суми залишку на Особовому рахунку).
10. Оператор розглядає вказане у частині дев’ятій цієї статті звернення від Користувача, перевіряє баланс (стан) Особового рахунку Користувача і у разі належного складання звернення та наявності відповідної суми залишку на Особовому рахунку Користувача, повертає кошти протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з дня отримання звернення. При цьому, усі можливі витрати, пов’язані із поверненням коштів (наприклад, банківські послуги), Користувач зобов’язується відшкодувати Оператору на вимогу Оператора або Оператор має право в односторонньому порядку зменшити суму повернення на суму таких витрат.
11. У випадку платності послуг (інформаційно-консультаційних послуг), що надаються Оператором Користувачу, Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Користувачу послуг – як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Користувач погоджується з тим, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу матимуть перевагу над іншими даними.

Стаття 17. Проведення профілактичних робіт та технічні перерви

1. Повноцінне функціонування (робота) електронного майданчика “Zakupki UA” як одного з елементів електронної системи закупівель може залежати від якості функціонування (роботи) інших елементів електронної системи закупівель, наприклад, таких, як веб-портал Уповноваженого органу та інших електронних майданчиків, за функціонування (роботу), належну якість функціонування (роботу) яких Оператор не відповідає та у разі, якщо вони не функціонують (не працюють) / частково не функціонують (частково не працюють), зокрема, але не виключно – при проведенні планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв, – функціонал електронного майданчика “Zakupki UA” може, на час їх не функціонування / часткового не функціонування та/або у зв’язку з їх не функціонуванням / частковим не функціонуванням не надавати / частково не надавати доступу до послуг (інформаційно-консультаційних послуг) / електронної системи закупівель.
2. У неробочий час Оператор має право тимчасово припинити роботу електронного майданчика “Zakupki UA” для проведення технічних профілактичних робіт.
3. У разі отримання Оператором завчасно від Адміністратора повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота електронної системи закупівель, Оператор розміщує таке повідомлення на електронному майданчику “Zakupki UA”.

Стаття 18. Дозвіл на здійснення зв’язку. Контроль і фіксування контактів, збереження записів

1. Користувач надає Оператору дозвіл та згоду на:
1) отримання будь-яких телефонних дзвінків (зокрема, але не виключно, автоматично та/або попередньо записаних) на телефонні номери, надані Користувачем Оператору та/або отримані Оператором будь-яким іншим способом;
2) фіксування контактів між Користувачем та Оператором (зокрема, але не виключно, шляхом аудіозапису телефонних розмов);
3) збереження записів телефонних розмов;
4) прослуховувати телефонні розмови між Користувачем та Оператором;
5) здійснення контролю, відслідковування контактів між Користувачем та Оператором;
6) використання Оператором записів телефонних розмов у якості доказів у процесуальних діях (наприклад, при розгляді справ у судах).
2. Оператор має право:
1) здійснювати телефонний зв’язок із Користувачем;
2) фіксувати контакти між Користувачем та Оператором (зокрема, але не виключно, шляхом аудіозапису телефонних розмов);
3) зберігати записи телефонних розмов між Користувачем та Оператором;
4) прослуховувати телефонні розмови між Користувачем та Оператором;
5) контролювати, відслідковувати контакти між Користувачем та Оператором;
6) використовувати записи телефонних розмов у якості доказів у процесуальних діях (наприклад, при розгляді справ у судах).
3. Оператор не має обов’язку додатково повідомляти та/або попереджати Користувача про фіксування контактів між Користувачем та Оператором (наприклад, нагадувати Користувачу про запис телефонної розмови між Користувачем та Оператором перед кожною такою розмовою), про прослуховування телефонних розмов між Користувачем та Оператором.
4. Реалізація прав, зазначених у частині другій цієї статті, може здійснюватися Оператором з метою:
1) належного надання послуг (інформаційно-консультаційних послуг) Користувачу;
2) підвищення якості послуг (інформаційно-консультаційних послуг);
3) отримання від Користувача думок щодо послуг (інформаційно-консультаційних послуг) під час проведення опитувань;
4) рекламування;
5) захисту Оператором власних прав і законних інтересів;
6) з іншою метою, необхідною для виконання Оператором обов’язків перед Користувачем.
5. Оператор не має обов’язку у повній мірі реалізовувати права, зазначені у частині другій цієї статті, а тому Оператор не гарантує, що певні контакти між Користувачем та Оператором будуть зафіксовані та/або можуть бути відновлені.

Стаття 19. Пропозиції, зауваження, заяви, клопотання та скарги

1. Користувачі мають право звертатися до Оператора із пропозиціями, зауваженнями, заявами, клопотаннями та скаргами щодо поліпшення якості надання послуг (інформаційно-консультаційних послуг) на адресу електронної пошти і поштову адресу Оператора, зазначені у частині четвертій статті 3 цього Регламенту.

Частина ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ЗАКОНОМ

Розділ 2. Загальні положення частини ІІ Регламенту

Стаття 20. Термінологія частини ІІ Регламенту

1. У частині ІІ цього Регламенту терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі та частині І цього Регламенту.

Стаття 21. Сфера застосування частини ІІ Регламенту

1. Частина ІІ цього Регламенту застосовується лише у разі здійснення закупівель при застосуванні до замовників Закону / закупівель, на які поширюється дія Закону.
2. Замовники самостійно (на власний ризик та під власну відповідальність) визначають випадки застосування до них Закону при здійсненні закупівель / закупівлі, на які поширюється дія Закону, та проводять через електронний майданчик “Zakupki UA” процедури закупівлі згідно із Законом, з урахуванням рівня акредитації (авторизації) електронного майданчика “Zakupki UA”.
3. У разі, якщо певне положення частини ІІ цього Регламенту не відповідає відповідному положенню Закону (наприклад, у випадку внесення змін (набуття чинності змінами) до Закону та невнесення відповідних змін (ненабуття чинності відповідними змінами) до цього Регламенту), то у такому випадку до правовідносин підлягає застосуванню відповідне положення Закону.

Стаття 22. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.
2. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Стаття 23. Принципи здійснення закупівель

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
– добросовісна конкуренція серед учасників;
– максимальна економія та ефективність;
– відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
– недискримінація учасників;
– об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
– запобігання корупційним діям і зловживанням.
2. При проведенні процедур закупівель та участі у процедурах закупівель Користувачі повинні дотримуватись принципів здійснення закупівель, вказаних у частині першій цієї статті.
3. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
4. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом.
5. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Стаття 24. Процедури закупівлі

1. Закупівля через електронний майданчик “Zakupki UA” із використанням електронної системи закупівель може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:
відкриті торги;
конкурентний діалог;
переговорна процедура закупівлі.

Стаття 25. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник самостійно та безоплатно через електронний майданчик “Zakupki UA” оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому законодавством України, інформацію про закупівлю, а саме:
– оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію – не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині третій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;
– зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) – протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;
– протокол розгляду тендерних пропозицій – протягом одного дня з дня його затвердження;
– повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
– інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника – протягом одного дня з дня прийняття рішення про відхилення;
– договір про закупівлю – протягом двох днів з дня його укладення;
– повідомлення про внесення змін до договору – протягом трьох днів з дня внесення змін;
– звіт про виконання договору – протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання;
– звіт про укладені договори – протягом одного дня з дня укладення договору.
Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).
Оператор не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик “Zakupki UA”, а також за вчасність (у встановлені законодавством строки) оприлюднення та/або надання для оприлюднення такої інформації.
2. Тендерні процедури закупівлі не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно із частиною першою цієї статті.
3. Оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються через електронний майданчик “Zakupki UA” на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів і послуг – 133 тисячам євро;
для робіт – 5150 тисячам євро.
Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

Стаття 26. Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель

1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Стаття 27. Кваліфікаційні критерії

1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям у випадках та порядку, передбачених Законом.

Стаття 28. Відмова в участі у процедурі закупівлі

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію учасника у випадках та порядку, передбачених Законом.

Стаття 29. Порядок оскарження процедур закупівлі

1. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель (через електронний майданчик “Zakupki UA”).
До скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження.
2. Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.
Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників, подаються протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю.
Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій.
Якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися.
Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документації, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення тендерної документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.
Після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником.
У разі порушення строків, визначених в абзацах першому – третьому цієї частини, скарги автоматично не приймаються системою електронних закупівель.
Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.
3. Орган оскарження у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в системі електронних закупівель рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду, або рішення про припинення розгляду скарги. Система електронних закупівель автоматично оприлюднює прийняті органом оскарження рішення на веб-порталі Уповноваженого органу та розсилає повідомлення суб’єкту оскарження та замовнику.
4. Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.
Строк розгляду скарги органом оскарження становить 15 робочих днів з дати початку розгляду скарги.
5. У разі прийняття скарги до розгляду електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі.
Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.
У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та розмістити в електронній системі підтвердження.
У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється.
6. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною другою статті 32, абзацом восьмим частини третьої статті 35 Закону.
Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.
7. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:
прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз’яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.
8. Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.
Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів і спеціалістів, які не можуть бути пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Суб’єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертів і спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оприлюднюються в електронній системі закупівель та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.
9. Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення.
Протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу і надсилається суб’єкту оскарження та замовнику.

Розділ 3. Процедура відкритих торгів

Стаття 30. Умови застосування процедури відкритих торгів

1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.
2. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

Стаття 31. Інформування про проведення процедури відкритих торгів

1. Замовник складає оголошення про проведення процедури відкритих торгів, визначає його зміст у відповідності до вимог законодавства України.
2. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів безоплатно оприлюднюється через електронний майданчик “Zakupki UA” на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до законодавства України.
3. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, крім випадку, встановленого Законом, та дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу.
4. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 Закону, строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 30 днів з дня його оприлюднення.

Стаття 32. Тендерна документація

1. Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником через електронний майданчик “Zakupki UA” на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу.
2. Замовник складає тендерну документацію, визначає її зміст у відповідності до вимог законодавства України.
3. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Стаття 33. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї

1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Стаття 34. Забезпечення тендерної пропозиції

1. Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції.
У разі якщо надання забезпечення тендерної пропозиції вимагається замовником, в тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції.
Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 відсотки – у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.
2. У разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).
3. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
4. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.
5. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань).

Стаття 35. Порядок подання тендерних пропозицій

1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель (через електронний майданчик “Zakupki UA”). Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота), з урахуванням положень статті 16 цього Регламенту. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру, форма якого встановлюється Уповноваженим органом.
2. Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі.
3. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
4. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.
5. Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

Стаття 36. Розкриття тендерних пропозицій

1. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій.
У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 Закону у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.
2. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону і вимогам, установленим статтею 17 Закону.
3. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом.

Стаття 37. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій

1. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з Законом.
Критеріями оцінки є:
у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, – ціна;
у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), – ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.
2. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.
У разі якщо крім ціни установлені інші критерії оцінки до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично, відповідно до методики оцінки, установленої замовником в тендерній документації, визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.
Під час проведення електронного аукціону в електронній системі відображаються значення ціни пропозиції учасника та приведеної ціни.
3. У разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадку застосування процедури конкурентного діалогу.
4. Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.
5. У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 Закону, замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.
За результатами розгляду складається протокол розгляду тендерних пропозицій за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.
Якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж двох учасників, процедура закупівлі відміняється.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
6. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно із Законом.

Стаття 38. Електронний аукціон

1. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції.
Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
2. В оголошенні про проведення процедури закупівель обов’язково зазначаються відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.
3. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.

Стаття 39. Відхилення тендерних пропозицій

1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадках та порядку, визначених Законом.
2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.
3. У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.

Стаття 40. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

1. Замовник відміняє торги чи визнає їх такими, що не відбулися, у випадках та порядку, визначених Законом.
2. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель.

Стаття 41. Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю

1. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення переможця, та протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.
Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
3. У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Розділ 4. Конкурентний діалог

Стаття 42. Умови застосування конкурентного діалогу

1. Конкурентний діалог може бути застосовано замовником за таких умов:
замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками;
предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів.

Стаття 43. Порядок проведення конкурентного діалогу

1. Інформація про проведення конкурентного діалогу оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства України. Необхідна інформація для участі в торгах зазначається замовником у тендерній документації.
2. Конкурентний діалог проводиться у два етапи.
На першому етапі всім учасникам пропонується подати тендерну пропозицію, в якій надається інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, вимогам, визначеним замовником у тендерній документації, та опис рішення про закупівлю без зазначення ціни.
Інформація з описом рішення про закупівлю для першого етапу конкурентного діалогу подається в тендерній пропозиції окремим файлом.
У тендерній документації для першого етапу зазначаються критерії оцінки, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством, пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, час та місце, у якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги.
Строк подання тендерних пропозицій для участі в першому етапі конкурентного діалогу не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до Закону.
Під час розкриття тендерних пропозицій для участі в першому етапі конкурентного діалогу автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, крім інформації з описом рішення про закупівлю, що відкривається лише замовнику.
Після розкриття тендерних пропозицій замовник розглядає пропозиції учасників на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для першого етапу. Усі учасники, пропозиції яких не було відхилено, запрошуються замовником до переговорів, але не менше ніж три учасники.
Замовник проводить переговори з кожним окремо, а також додатково можуть проводитися спільні зустрічі з усіма учасниками. Під час переговорів можуть бути обговорені всі аспекти закупівлі з метою визначення засобів та рішення щодо робіт чи послуги, що плануються закупити. Замовник під час переговорів не має права застосовувати дискримінаційний підхід до різних учасників та розкривати іншим учасникам запропоновані рішення або іншу конфіденційну інформацію, отриману від учасника, який бере участь у переговорах, без його згоди.
Замовник проводить діалог до визначення рішення щодо закупівлі. Після завершення діалогу замовник вносить зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи визначає нові характеристики предмета закупівлі згідно з Законом та запрошує всіх учасників, які брали участь у діалозі, взяти участь у другому етапі.
На другому етапі учасники повинні подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше 15 днів з дня отримання запрошення взяти участь у другому етапі. Розгляд та оцінка пропозицій учасників на другому етапі здійснюються відповідно до статті 28 Закону.
З учасником процедури закупівлі, якого визначено переможцем, замовник укладає договір про закупівлю згідно з вимогами Закону.

Розділ 5. Переговорна процедура закупівлі

Стаття 44. Умови застосування переговорної процедури закупівлі

1. Переговорна процедура закупівлі – це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.
Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону.
2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником у випадках, визначених Законом.
3. За результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) замовник приймає рішення про намір укласти договір. Повідомлення про намір укласти договір обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик “Zakupki UA” протягом одного дня після прийняття рішення.
Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 35 Закону, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.
4. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у випадках та порядку, визначених законодавством України.

Розділ 6. Звіт

Стаття 45. Звіт про результати проведення процедури закупівлі

1. Звіт про результати проведення процедури закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу.

Частина ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ, ВАРТІСТЬ ЯКИХ Є МЕНШОЮ ЗА ВАРТІСТЬ, ЩО ВСТАНОВЛЕНА В АБЗАЦАХ ДРУГОМУ І ТРЕТЬОМУ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 2 ЗАКОНУ (ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ). ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ

Розділ 7. Загальні положення частини ІІІ Регламенту

Стаття 46. Термінологія частини ІІІ Регламенту

1. У частині ІІІ цього Регламенту нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) закупівля – придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, шляхом здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про закупівлю (допорогова закупівля);
2) замовник закупівлі – замовники, визначені в пункті 9 частини першої статті 1 Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків;
3) переможець – учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам та вимогам до предмета закупівлі, визначених замовником, визнана найбільш економічно вигідною і якого замовник визначив переможцем;
4) Порядок функціонування системи – Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 166;
5) пропозиція учасника – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у закупівлі відповідно до вимог, визначених замовником;
6) учасник – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала через електронну систему закупівель пропозицію для участі в закупівлі, оголошеній замовником згідно частини ІІІ цього Регламенту.
2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та частині І цього Регламенту.

Стаття 47. Сфера застосування частини ІІІ Регламенту

1. Частина ІІІ цього Регламенту застосовується у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору (допорогової закупівлі), або оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без її використання.
2. Умови частини ІІІ цього Регламенту враховують умови Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, затвердженого Адміністратором (далі за текстом – “Інструкція”).
Положення Інструкції є обов’язковими для Користувачів при здійсненні закупівель.

Стаття 48. Використання електронної системи закупівель при здійсненні закупівель

1. Користувачі зобов’язані розміщувати усю інформацію в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі “Інтернет”, адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів і послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається. За бажанням Користувачі можуть дублювати розміщену інформацію англійською мовою за наявності відповідного функціонала на електронному майданчику “Zakupki UA”. При цьому інформація, що розміщена українською мовою, є автентичною.
2. Доступ Користувачів до інформації про закупівлі, а також надання можливості замовнику, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, проведення закупівель і учасникам брати участь у закупівлях здійснюється відповідно до Порядку функціонування системи.
3. Усі документи і відомості, пов’язані з проведенням закупівлі, у тому числі з поданням пропозицій, подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель за допомогою електронного майданчика “Zakupki UA”.
4. Замовники через електронний майданчик “Zakupki UA” можуть використовувати електронну систему закупівель з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а також оприлюднення звітів згідно з вимогами Господарського кодексу України.

Розділ 8. Проведення закупівель

Стаття 49. Порядок проведення закупівель

1. Закупівля в електронній системі закупівель передбачає такі етапи:
1) оголошення про проведення закупівлі;
2) період уточнення інформації, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі;
3) подання пропозицій учасниками;
4) електронний аукціон;
5) розгляд пропозицій учасників;
6) визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі.

Стаття 50. Оголошення закупівлі

1. Під час оголошення закупівлі замовник через електронний майданчик “Zakupki UA” розміщує в електронній системі закупівель інформацію про:
1) замовника (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія, веб-сайт (у разі наявності), контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками);
2) предмет закупівлі (вид, назва, код та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), кількість товарів або обсяг виконаних робіт чи надання послуг, одиниця виміру, місце поставки, кінцева дата строку поставки);
3) очікувану вартість закупівлі (не може бути меншою, ніж 3 000 гривень) та включення/виключення податку на додану вартість (так/ні);
4) валюту закупівлі;
5) розмір мінімального кроку пониження ціни (у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі визначається у відсотках з обов’язковим перерахунком у відсоток від очікуваної вартості);
6) інші, крім ціни, критерії оцінки (питома вага нецінових критеріїв не може бути вищою ніж 30 відсотків);
7) дату та час початку і закінчення періоду уточнень інформації про закупівлю, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі (не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 3 тисячі гривень, але не перевищує 50 тисяч гривень, та не менше трьох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тисяч гривень);
8) дату та час початку і закінчення отримання пропозицій учасників (не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 3 тисячі гривень, та не менше трьох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тисяч гривень);
9) дату та час початку і закінчення отримання пропозицій учасників (не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 3 тисячі гривень, але не перевищує 50 тисяч гривень, та не менше двох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тисяч гривень).
2. Вимоги до предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії, визначені замовником, проект договору, інші документи можуть бути завантажені через електронний майданчик “Zakupki UA” в електронну систему закупівель окремими файлами або в електронній формі з окремими полями в електронній системі закупівель. Замовником також може бути зазначена інформація стосовно джерела фінансування, виду та розміру забезпечення пропозицій учасників, іншої інформації, яку замовник вважає за потрібне зазначити.
3. Замовник має можливість вносити зміни в інформацію та документи щодо закупівлі до початку етапу подання пропозицій учасників. Уся історія внесених змін зберігається і доступна для перегляду Користувачами. Якщо зміни вносяться до інформації і документів, які були завантажені окремими файлами, такі зміни додатково завантажуються у електронну систему закупівель окремими файлами.

Стаття 51. Період уточнень

1. На етапі періоду уточнень до кінця строку його завершення фізична/юридична особа має можливість звернутися до замовника за допомогою електронного майданчика “Zakupki UA” через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, розміщеної під час оголошення про закупівлю та щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення. Звернення щодо роз’яснення та/або вимога можуть бути подані в електронну систему закупівель як щодо всієї закупівлі, так й щодо окремого лоту.
Звернення щодо роз’яснення та/або вимога формуються лише в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.
2. Усі питання/відповіді зберігаються в електронній системі закупівель та є доступними Користувачам для перегляду. Інформація стосовно автора звернення щодо роз’яснення та/або вимоги в електронній системі закупівель є анонімною та не розкривається.
3. Питання учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення закупівлі.

Стаття 52. Розширення файлів

1. Інформація, зазначена у статтях 50, 51 цього Регламент, яка подається окремими файлами, повинна мати розширення “.doc”, “.docx”, “.ppt”, “.pptx”, “.pdf”, “.jpeg”, “.png” та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.

Стаття 53. Подання пропозицій

1. На етапі подання пропозицій до кінця строку його завершення учасники можуть подати пропозицію через електронний майданчик “Zakupki UA” до електронної системи закупівель шляхом заповнення електронної форми з окремими полями та завантаження інформації та документів.
2. Кожен учасник має можливість подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про закупівлю частини предмета закупівлі (лота). Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, не приймаються електронною системою закупівель.

Стаття 54. Внесення змін до пропозиції

1. Учасник має можливість вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до кінцевого строку завершення етапу подання пропозицій учасників, визначеного замовником.
2. Уся історія змін до пропозиції зберігається в електронній системі закупівель та стає доступною для перегляду Користувачами після закінчення етапу електронного аукціону.
3. Електронна система закупівель надає можливість учаснику відкликати (анулювати) свою пропозицію до закінчення строку її подання, встановленого замовником.

Стаття 55. Порядок проведення електронного аукціону

1. Дата та час Аукціону призначаються електронною системою закупівель автоматично.
2. Перед початком етапу електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни пропозицій учасників.
3. Інформація про учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення етапу електронного аукціону.
4. Якщо на етапі подання пропозицій учасників подана більше, ніж одна пропозиція, електронна система закупівель активує єдиний модуль “Аукціон”. Якщо на етапі подання пропозицій учасників подано одну пропозицію, то електронна система закупівель автоматично переходить до етапу розгляду пропозицій учасників.
5. Користувачі в режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом електронного аукціону.
6. Доступ учасників до єдиного модуля “Аукціон” здійснюється через електронний майданчик “Zakupki UA”.
7. Перед початком електронного аукціону електронна система закупівель робить паузу 5 хвилин, після чого автоматично оголошує раунд. У кожному раунді учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами – першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають можливість знизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
8. Під час раунду до завершення часу подання ціни пропозиції учасник має можливість змінювати ціну/приведену ціну своєї пропозиції. У разі, якщо учасником не здійснюються дії щодо зміни ціни/приведеної ціни його пропозиції, електронною системою закупівель зберігається попередня ціна/приведена ціна пропозиції учасника і надається можливість наступному учаснику подати ціну/приведену ціну його пропозиції.
9. Аукціон проводиться в три етапи (раунди), пауза між раундами складає 2 хвилини.

Стаття 56. Розгляд пропозицій учасників

1. На етапі розгляду пропозицій учасників електронною системою закупівель автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.
2. Документи замовника з інформацією щодо переможця закупівлі та/або відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції завантажуються ним в електронну систему закупівель окремими файлами.
3. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція учасника, у разі відхилення попередньої найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, визначається електронною системою закупівлі автоматично. При цьому замовник повторно здійснює в електронній системі закупівель дії щодо визначення переможця закупівлі.

Стаття 57. Звернення із вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі. Розгляд вимоги замовником

1. У випадку виявлення порушення протягом періоду уточнень та на рішення замовника по кваліфікації на етапі розгляду пропозицій учасник має можливість протягом двох робочих днів з моменту оголошення через електронну форму (електронний майданчик “Zakupki UA”) в електронній системі закупівель звернутися до замовника з вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі.
2. З метою подання вимоги учасником заповнюються обов’язкові поля електронної системи закупівель, які містять наступну інформацію:
1) найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого ініціюється вимога;
2) номер повідомлення про проведення закупівлі, щодо якого ініціюється вимога;
3) підстави подання вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;
4) зміст вимог до замовника та їхнє обґрунтування;
5) дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб – найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб – П.І.Б., ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи).
3. Інформація щодо звернення з вимогою доступна Користувачам в електронній системі закупівель. При цьому інформація про учасника, який звернувся з вимогою, є закритою.
4. Відповідь на вимогу учасника замовник має можливість надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня надходження вимоги учасника із зазначенням результату розгляду вимоги: “Задоволено”, “Відхилено”, “Не задоволено”.
5. Після розміщення відповіді щодо вимоги замовником, вона набуває статусу “розглянуто замовником”, та ініціатор вимоги протягом трьох днів може оцінити відповідь “Вимога задоволена” (відповідь ініціатора вимоги задовольнила) або ”Вимога не задоволена” (відповідь ініціатора вимоги не задовольнила).
6. Розгляд вимоги не зупиняє процесу проведення закупівлі.

Стаття 58. Визначення переможця та завершення закупівлі

1. На етапі визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі замовником, у разі прийняття замовником рішення про визначення переможця закупівлі, в електронній системі закупівель публікується інформація про намір укласти договір з переможцем закупівлі шляхом завантаження окремого файлу та електронною системою закупівель формується інформація про переможця закупівлі, ціна його остаточної пропозиції, документи щодо пропозиції).
2. Замовник протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій завершує закупівлю в електронній системі закупівель шляхом підписання договору про закупівлю або її відміни.
3. Договір про закупівлю, що розміщується в електронній системі закупівель протягом двох робочих днів з дня його укладання, є у вільному доступі для перегляду Користувачами.

Стаття 59. Відміна закупівлі

1. У разі відміни закупівлі замовник зазначає підстави такої відміни шляхом заповнення відповідних полів та завантаження окремого файлу з відповідною інформацією.

Стаття 60. Визнання закупівлі такою, що не відбулася

1. У разі, якщо до кінця завершення строку подання пропозицій учасників не зареєстровано жодну пропозицію, електронна система закупівель автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася.
2. У разі, якщо до кінця завершення строку розгляду пропозицій учасників замовником відхилені всі подані пропозиції учасників, електронна система закупівель автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця редакція Регламенту набирає чинності з 19 серпня 2019 року, крім пункту 2.6 Таблиці, викладеної у пункті 1 Додатку 1 до цього Регламенту, який набирає чинності з дня набрання чинності Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 704 “Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”.
2. Додаток 1 до цього Регламенту є невід’ємною частиною цього Регламенту.

Додаток 1
до Регламенту електронного
майданчика “Zakupki UA”

Тарифи

1. У залежності від того, у якості кого (замовник чи учасник) виступають Користувачі через електронний майданчик “Zakupki UA” у закупівлях / публічних закупівлях / процедурах закупівель / допорогових закупівлях – вартість послуг, що надає Оператор за Договорами, становить (зазначено у Таблиці):

Пункт

Назва Послуги

Вартість Послуги,

у гривнях

1.

Інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані із проведенням Користувачем у якості замовника через електронний майданчик “Zakupki UA” закупівель / публічних закупівель / процедур закупівель / допорогових закупівель у відповідності до законодавства України

безоплатно

2.

Інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані із участю Користувача у якості учасника через електронний майданчик “Zakupki UA” у закупівлях / публічних закупівлях / процедурах закупівель / допорогових закупівлях у відповідності до законодавства України:

зазначено у пунктах 2.1 – 2.6 цієї Таблиці

2.1.

за подання учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить не більш як 20 тисяч гривень

17**

2.2.

за подання учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить не більш як 50 тисяч гривень

119**

2.3.

за подання учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить не більш як 200 тисяч гривень

340**

2.4.

за подання учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить не більш як 1 мільйон гривень

510**

2.5.

за подання учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить більш як 1 мільйон гривень

1700**

2.6.

за подання учасником пропозиції (тендерної пропозиції) – у разі, коли вартість закупівлі* становить більш як 4 мільйони гривень

3400**

* Вартість Послуги визначається із урахуванням очікуваної (початкової) вартості закупівлі, визначеної замовником за предметом закупівлі або за кожним лотом (частиною предмета закупівлі) – у випадку, якщо умови процедури закупівлі передбачають подання пропозицій за лотами (частинами предмета закупівлі). У разі здійснення закупівлі енергосервісу відповідно до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” вартість Послуги визначається із урахуванням ціни енергосервісного договору, зазначеної учасником у тендерній пропозиції.
** Сума встановлена у відповідності до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 166, із урахуванням розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян – 17 гривень, що передбачено пунктом 5 Підрозділу 1 Розділу XX Податкового кодексу України.


Інші редакції:

Регламент від 01.01.2019

Регламент від 20.03.2019

Регламент від 14.05.2019